Standardvilkår for liftudlejning

1. GENERELT

Vilkårene gælder for al udlejning af liftmateriel og andre værktøjer samt container fra Pro-Services A/S i sin egenskab af udlejer til kunden i sin egenskab af lejer. Ved liftmateriel forstås enhver type materiel samt ydelser af enhver art i forbindelse hermed fra såvel Pro-Services A/S som dennes leverandører og samarbejdspartnere. Pro-Services A/S er herunder berettiget til helt eller delvist at lade sine forpligtelser udføre af sine leverandører og samarbejdspartnere.

Særskilt aftalte vilkår såvel som nærværende standardvilkår gælder ikke i det omfang, disse er i strid med loven og myndighedsforskrifter.

2. Ydelse

Pro-Services A/S udlejer liftmateriel med eller uden fører til kundens eget brug på et af kunden anvist anvendelsessted.

Det lejede liftmateriel leveres af Pro-Services A/S på det af kunden anviste anvendelsessted og på det aftalte leveringstidspunkt i velvedligeholdt og rengjort stand. Ved det af kunden anviste anvendelsessted forstås fortrinsvist den matrikel eller den del af en eller flere matrikler, herunder veje, der tjener til kørsel, af- og pålæsning samt opstilling og nedtagning af det lejede liftmateriel. Ved velvedligeholdt stand forstås herunder, at det lejede liftmateriel er påfyldt driftsmidler. Såfremt det er aftalt, at kunden selv forestår afhentning og tilbagelevering af det lejede liftmateriel, skal det det lejede liftmateriel afhentes på Pro-Services A/S´ forretningssted eller et af Pro-Services A/S udpeget lager på lejeperiodens første dag. Medmindre andet er aftalt, anses lejeperiodens første dag for at begynde kl. 8.00.

Det lejede liftmateriel afhentes igen af Pro-Services A/S på lejeperiodens sidste dag. Medmindre andet er aftalt, anses lejeperiodens sidste dag for at ophøre kl. 16.00, på hvilket tidspunkt det lejede liftmateriel skal være klar til afhentning ligeledes i velvedligeholdt og rengjort stand, herunder påfyldt driftsmidler til fuld tank, og med uhindret adgang for Pro-Services A/S´ afhentning af det lejede liftmateriel samme dag frem til kl. 18.00. Såfremt det udtrykkeligt er aftalt i henhold til de individuelle aftalte vilkår, at kunden selv forestår afhentning og tilbagelevering af det lejede liftmateriel, skal det lejede liftmateriel være tilbageleveret samme sted som ved afhentningen på lejeperiodens sidste dag kl. 18.00.

Uanset om det lejede leveres og afhentes af Pro-Services A/S, eller om kunden selv forestår afhentning og tilbagelevering, påhviler det ubetinget kunden selv at sikre, at der er fri og uhindret adgang for kørsel, af- og pålæsning samt opstilling og nedtagning af det lejede liftmateriel, herunder at liftmateriel mv. kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund med de fornødne afspærringer, køreveje og -plader m.m., samt at der er foretaget fornødne anmeldelser og opnået fornødne tilladelser hos de relevante myndigheder og eventuelle rettighedshavere over fast ejendom. Ligeledes påhviler det ubetinget kunden selv, eller en person, der på forespørgsel kan legitimere sig som repræsentant for kunden, at være til stede ved og kvittere for levering/afhentning samt i forbindelse hermed modtage fornødne instruktioner med henblik på kundens brug af det lejede liftmateriel.

Det lejede liftmateriel opstilles og nedtages kun af Pro-Services A/S, såfremt dette er særskilt aftalt i henhold til de individuelle aftalte vilkår, herunder såfremt det lejede liftmateriel er med fører. I givet fald påhviler det yderligere kunden at sørge for, at der er adgang til strømforsyning i relation til lejet liftmateriel, hvor dette er påkrævet.

3. Pris

Alle priser er ekskl. moms, forsikringstillæg, miljøtillæg samt øvrige afgifter og gebyrer. Moms udgør p.t. 25 %. Forsikrings tillæg og transport tillæg udgør 9 % af bruttolejeprisen og transporten og dækker Pro-Services A/S´ omkostninger til at holde det lejede liftmateriel forsvarsligt forsikret, jf. nedenfor. Miljøtillæg udgør 3 % af bruttolejeprisen og omfatter administration og omkostninger i forbindelse med miljørigtig håndtering, certificeringer og registreringer mv. i forbindelse med udlejningen. Offentlige afgifter og gebyrer omfatter eventuelle broafgifter, nødvendige p-afgifter mv.

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i én 1 uge og er med forbehold for udlejning til anden side.

Ved dagsleje forstås den bruttolejepris, kunden betaler pr. påbegyndt dag for at benytte eller have disposition over det lejede liftmateriel, uanset om der er tale om søgnehelligdage, vejrligsdage mv. Såfremt det lejede liftmateriel er med fører, beregnes i stedet timeleje, hvorved forstås den pris, kunden betaler pr. påbegyndt time i henhold til aftalte antal timer. Ved transport forstås den pris, kunden betaler for at få leveret samt afhentet liftmateriel, såfremt kunden ikke selv forestår afhentning og tilbagelevering, hvorimod opstilling, herunder såfremt det lejede liftmateriel er med fører, afregnes efter særskilt aftale mellem Pro-Services A/S og kunden. Ved depositum forstås den pris, kunden betaler forud for afhentning eller levering af det lejede liftmateriel, og som er til sikkerhed for ethvert krav mod lejer, herunder skader eller lejebetaling.

Pro-Services A/S er berettiget til at beregne sig aftalt vederlag for leje af det lejede lifmateriel værktøj container, herunder for påbegyndte dage udover lejeperioden, uanset at levering eller afhentning henholdsvis kundens afhentning eller tilbagelevering ikke har kunnet finde sted som aftalt, hvis dette skyldes kundens forhold, herunder manglende fri og uhindret adgang for kørsel, af- og pålæsning eller opstilling og nedtagning, eller såfremt kunden eller en repræsentant for denne ikke kan kvittere og modtage instrukser som beskrevet ovenfor. Ydermere er Pro-Services A/S berettiget til at beregne sig særskilt vederlag for yderligere transportomkostninger, herunder miljøtillæg, ved forgæves forsøg på levering eller afhentning, der skyldes kundens forhold, samt særskilt vederlag for eventuelt ekstraarbejde og ekstra materiel, herunder særskilt vederlag for at bringe kørselsforhold henholdsvis fornødne anmeldelser og tilladelser i orden, som kunden er i misligholdelse med.

Endvidere er Pro-Services A/S berettiget til at beregne sig særskilt vederlag for manglende vedligeholdelse, herunder manglende påfyldning af eventuelle driftsmidler, eller rengøring af det lejede liftmateriel værktøj container i forbindelse med lejeaftalens ophør eller eventuel udbytning af liftmateriel værktøj container i forbindelse med forlængelse eller ændring af kontrakten samt herudover for medgået tid og ekstraudgifter i forbindelse med udbedring af skader på det lejede liftmateriel, som kan tilregnes kunden eller som kunden har ansvaret for, og som ikke dækkes forsikringsmæssigt, jf. nedenfor. Manglende funktionsdygtighed af det lejede liftmateriel værktøj container som følge af skader fritager ikke kunden for at betale leje.

Særskilte vederlag i henhold til nærværende vilkår afregnes efter særskilt aftale mellem Pro-Services A/S og kunden.

Betaling for det lejede liftmateriel værktøj container sker umiddelbart efter aflevering eller afhentning eller – for lejeperioder på mere end en måned – månedsvist bagud. Afgifter og særskilte vederlag betales samtidig med førstkommende afregning. Betalingsfristen er 8 til 30 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdato tilskrives renter med 2 % pr. måned.

Kunden kan ikke modregne eventuelle modkrav i fakturerede beløb eller depositum, medmindre andet er særskilt aftalt.

4. Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft ved lejeperiodens start. Kunden overtager risikoen for det udlejede liftmateriel ved levering eller egen afhentning, uanset om dette er forud for ikrafttrædelsestidspunktet. Såfremt det er særskilt aftalt, at Pro-Services A/S opstiller og nedtager det lejede liftmateriel, herunder såfremt der er tale om lejet liftmateriel med fører, anses levering dog for at være sket, når det lejede liftmateriel værktøj container er opstillet. Hver enkelt specificeret liftmateriel værktøj container i henhold til de særskilt aftalte vilkår betragtes i denne henseende som én særskilt levering uden hensyn til levering af øvrige lifte værktøerj container.

Eventuelle indsigelser vedrørende det lejede liftmateriel, levering heraf eller eventuel fører skal meddeles straks over for Pro-Services A/S, dvs. senest samme dag, hvor levering eller kundens egen afhentning af det lejede liftmateriel har fundet sted. Det er kundens ansvar positivt at undersøge ved levering eller ved kundens egen afhentning, om det lejede liftmateriel er funktionsdygtigt og i den ønskede stand, at der er påfyldt eventuelle drivmidler til fuld tank samt – såfremt dette er en del af aftalen – om det lejede liftmateriel værktøj container er opstillet korrekt. I modsatte fald anses kunden for at have fortabt sin reklamationsret og hæfter således over for Pro-Services A/S for dennes udgifter til reparation, genlevering o. lign.

5. Anvendelse

Det lejede liftmateriel værktøj container forbliver til enhver tid Pro-Services A/S´ eller dennes leverandørs ejendom. Pro-Services A/S er berettiget til at placere skilte, mærker eller andre kendetegn, der viser, at det lejede liftmateriel værktøj container tilhører Pro-Services A/S eller dennes leverandør samt at benytte det lejede liftmateriel til markedsføring i øvrigt.

I lejeperioden er kunden alene berettiget til at benytte liftmateriel værktøj container fra Pro-Services A/S, medmindre andet specifikt er aftalt, herunder at kunden benytter eget liftmateriel.

Kunden har ansvaret for, at placeringen samt anvendelsen af det lejede liftmateriel til enhver tid opfylder love og forskrifter, herunder at alle krav til arbejdsmiljø opfyldes. Liftmateriel leveret af Pro-Services A/S må således alene anvendes til de forudsatte formål og betjenes af kvalificeret personale i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forskrifter og instrukser, herunder således at det løbende påhviler kunden at foretage sikkerhedsmæssig kontrol af det lejede liftmateriel værktøj container. Såfremt særlige godkendelser eller tilladelser er påkrævet til kundens betjening af liftmateriel værktøj container tilhørende Pro-Services A/S, påhviler det kunden at indhente disse. Forskrifter vedrørende det lejede liftmaterie værktøj container udleveres ved afhentning eller levering og kan i øvrigt til enhver tid udleveres på forespørgsel hos Pro-Services A/S. Pro-Services A/S indestår for, at det lejede liftmateriel værktøj container tilhørende Pro-Services A/S eller dennes leverandør er lovligt og funktionsdygtigt, men ikke for kundens konkrete anvendelse af det lejede liftmateriel.

Der må ikke foretages ombygning af eller i øvrigt ske ændringer af det lejede liftmateriel værktøj container. Herunder må der ikke ske ændringer af mærker, skilte eller øvrige kendetegn, som Pro-Services A/S eller dennes leverandør har forsynet det lejede liftmateriel med.

Skiltning, mærkning, maling, tilsmudsning eller tildækning helt eller delvist af det lejede liftmateriel værktøj container må ikke ske uden samtykke Pro-Services A/S.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage, pantsætte, flytte, udleje eller låne, eller i øvrigt lade andre benytte det lejede liftmateriel værktøj container.

Al vedligeholdelse af det lejede liftmateriel ,værktøj samt container i lejeperioden påhviler kunden, således at det til enhver tid fremtræder i den stand, som materiellet er modtaget, når der bortses fra almindeligt slid og ælde. Herunder påhviler det kunden selv at sørge for, at det lejede liftmateriel værktøj container løbende rengøres, smøres og påfyldes driftsmidler i overensstemmelse med de udleverede vedligeholdelsesinstruktioner, og at der anvendes driv- og smøremidler af allerbedste kvalitet. Omkostninger til reparationer, der ikke skyldes almindeligt slid og ælde, samt udskiftning af forbrugsmateriel påhviler ligeledes kunden, men må kun udføres af en af Pro-Services A/S anvist reparatør og kun efter forudgående aftale med Pro-Services A/S. I øvrigt påhviler det til enhver tid kunden at omgås og henstille det lejede liftmateriel værktøj container forsvarligt samt sørge for, at det lejede liftmateriel værktøj container ikke udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse. Pro-Services A/S eller dennes leverandør er til enhver tid berettiget – men ikke forpligtet – til at få adgang til det lejede liftmateriel værktøj container med henblik på at besigtige dette.

Kunden alene er ansvarlig for enhver skade, der måtte påføres kunden selv og dennes ansatte, Pro-Services A/S samt tredjemand, medmindre en sådan skade skyldes fejl eller mangler fra Pro-Services A/S´ eller dennes leverandørs side, herunder skader på fast
ejendom, materiel, ting og personer som følge af forkert anvendelse af det lejede liftmaterie værktøj container l eller manglende sikring af fri og uhindret adgang på arbejdspladsen for kørsel, af- og pålæsning samt opstilling og nedtagning af det lejede liftmateriel. Pro-Services A/S hæfter under ingen omstændigheder for eventuelle følgeomkostninger som følge af forsinkelse eller mangler, herunder lejers eventuelle driftstab, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab eller skader måtte kunne henføres til det lejede liftmaterie værktøj container l, Pro-Services A/S eller dennes leverandør. Såfremt Pro-Services A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Pro-Services A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, kunden i henhold til nærværende vilkår vil kunne gøre gældende mod Pro-Services A/S.

Kunden alene har endvidere ansvaret for andres uberettigede benyttelse, herunder ansvaret for tyveri og hærværk. Kunden er ansvarlig for enhver skade – herunder hændelig – som påføres det lejede liftmateriel værktøj container i kundens varetægt, det vil sige efter at levering eller kundens egen afhentning er sket og indtil det lejede liftmaterie værktøj container l igen er afhentet af Pro-Services A/S eller tilbageleveret af kunden. Såfremt der er sket tyveri eller hærværk, skal kunden straks underrette Pro-Services A/S, der mod særskilt vederlag sørger for, at der enten sker levering eller kan ske afhentning af reservedele eller nyt liftmateriel værktøj container til erstatning af det helt eller delvist stjålne eller ødelagte liftmaterie værktøj container.

Pro-Services A/S eller dennes leverandør holder det lejede liftmateriel værktøj container værktøj forsvarligt forsikret mod brand, hærværk og øvrige skader i lejeperioden. Kunden hæfter dog for selvrisiko samt for udbedring af sådanne skader, der ikke er dækket af den tegnede forsikring. Selvrisikoen udgør p.t. kr. 12.500 ekskl. Moms ,for lifte dog kr. 18.000 ekskl. moms for teleskoplæssere og et beløb svarende til 50 % af nyværdien, dog minimum kr. 3.000, for stilladser eller 50% af nyværdi andet værktøj og container 50 % af nyværdien min 3500 kr. Forsikringen dækker ikke tyveri, skader som følge af oversvømmelse, skader som følge force majeure eller skader som følge af fortsæt eller grov uagtsomhed fra kundens side, i hvilke tilfælde kunden således selv hæfter for det lejede liftmateriel. Hvis der opstår en forsikringsskade skal kunden straks underrette Pro-Services A/S samt – såfremt der er tale om tyveri eller hærværk – anmelde forholdet til politiet og fremsende den i forbindelse hermed udleverede kvittering fra politiet senest 8 dage fra skadetidspunktet til Pro-Services A/S, hvorefter Pro-Services A/S sammen med forsikringsselskabet opgør det samlede tab og lejers andel heraf.

6. Opsigelse

Aftalen er uopsigelig i lejeperioden. Lejer kan ikke påregne, at lejeperioden kan forlænges, medmindre der er indgået særskilt aftale om dette.

7. Misligholdelse

Pro-Services A/S er berettiget til at ophæve nærværende aftale i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra kundens side, herunder – men ikke begrænset til:

– Kundens betalingsstandsning eller konkurs
– Kundens manglende betaling, når dette ikke er sket senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til kunden
– Kundens eller tredjemands anvendelse af det lejede liftmateriel i strid med nærværende aftale, herunder at det lejede liftmateriel værktøj container ikke omgås forsvarligt eller uden samtykke flyttes, udlejes eller –lånes, og kunden ikke senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til kunden, har bragt forholdet i orden
– Kunden i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser efter nærværende aftale og ikke senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til kunden, har bragt forholdet i orden

Ved Pro-Services A/S´ ophævelse af nærværende aftale er Pro-Services A/S berettiget til at afhente det lejede liftmateriel værktøj container samt berettiget til at kræve fuld betaling i hele lejeperioden med tillæg af særskilte vederlag for ekstraydelser samt i øvrigt erstatning for et hvert tab for Pro-Services A/S, som ophævelsen måtte medføre.

Pro-Services A/S er berettiget til at undlade levering, såfremt der ikke fra kundens side er sikret ordentlig adgang til arbejdsstedet, eller fornødne anmeldelser eller tilladelser ikke på forespørgsel kan dokumenteres, eller kunden eller en repræsentant for denne ikke er til stede ved leveringen med henblik på at kvittere og modtage instruktioner.

Ved strejke, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner og transporthindringer eller lignende udefra kommende begivenheder, er Pro-Services A/S berettiget til at træde tilbage fra handlen, uden at dette skal anses for misligholdelse. I givet fald er aftalen at anse som bortfaldet med virkning for fremtiden, herunder således at parterne ikke kan gøre krav gældende mod hinanden i anledning heraf, udover at Pro-Services A/S er berettiget til at fakturere kunden for allerede leverede ydelser.

Hvis såfremt kunden ønsker rapporter og foto dokumentation for det udlejede materiels stand inden levering, skal dette oplyses ved lejemålets indgåelse. Gebyr herfor er kr. 695.

8. Vilkårsændringer

Pro-Services A/S kan ændre vilkårene i denne aftale uden varsel, såfremt dette er påkrævet i henhold til lov eller myndighedsforskrifter. Ved længerevarende leje kan Pro-Services A/S herudover ændre vilkårene i denne aftale med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Pro-Services A/S er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

9. Tvister

Enhver uenighed mellem parterne afgøres af domstolene efter dansk ret og med Pro-Services A/S´ forretningssted som værneting.

Vores sponsorer

Hos PRO-SERVICES mener vi, at det er vigtigt både at støtte kulturliv samt velgørende formål.
På nuværende tidspunkt støtter vi følgende: